Stibo Systems - The Master Data Management Company

Villkor för användning

Tack för att du besöker Stibo Systems webbplats (webbplatsen på www.stibosystems.com och alla andra webbplatser som ägs eller drivs av Stibo Systems, dess dotterbolag och filialer som gemensamt kallas för ”webbplatsen”). Följande villkor (”villkoren”) reglerar din användning av webbplatsen. Genom att ansluta sig till, visa eller använda det innehållet, materialet eller tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen, bekräftar du att du läst och förstått dessa villkor och godkänner den och avser vara rättsligt bunden till dem. Om du inte godkänner villkoren, beviljas du inte tillstånd att använda webbplatsen och ska stänga den omedelbart.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Stibo Systems, dess dotterbolag och filialer (gemensamt kallade ”Stibo System), äger och licensierar uppgifter, innehåll, grafik, former, konstverk och annat material från webbplatsen (”innehållet”), samt valet, koordineringen, arrangemanget och organisationen och förbättringen av innehållet (även detta ”innehållet”) för webbplatsen. Om inget annat anges tillhör eller licensieras webbplatsen och innehållet av Stibo Systems och skyddas av USA:s upphovsrättslagstiftning. All användning, kopiering och distribution av webbplatsen eller innehållet utan att skriftligen ha fått Stibo Systems samtycke på förhand är förbjuden, förutom för att hämta en temporär kopia av detta material på en enda dator och skriva ut en kopia av detta material för att lära sig om, bedöma eller förvärva Stibo Systems eller dess licenstagares eller licensgivares tjänster eller produkter, under förutsättning att du inkluderar en fullständig kopia av dessa villkor.


VARUMÄRKEN
Alla varumärken, servicemärken och logotyper (”märkena”) som visas på webbplatsen tillhör Stibo Systems eller deras licensgivare. Märken som inte tillhör Stibo Systems är respektive ägares egendom, som kan, men behöver inte vara, anknuten, ansluten eller sponsrad av Stibo Systems. Användning eller missbruk av varumärkena utan att på förhand ha Stibo Systems eller märkets ägares skriftliga godkännande, är uttryckligen förbjuden. Varumärkena får inte användas i anslutning med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Stibo Systems, på något sätt som sannolikt kommer att skapa förvirring bland kunder om källan eller främja, eller på något annat sätt som nedvärderar, besudlar, urvattnar eller diskrediterar Stibo Systems. Dessutom tillhör märkena som används på webbplatsen deras respektive ägare och ev. omnämnande på webbplatsen ska inte anses som en utmaning detta märkes status eller ägarskap. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna.


ANDRA WEBBPLATSER
På webbplatsen kan det emellanåt finnas länkar till andra webbplatser för användarnas bekvämlighet att hitta information, produkter och tjänster som kan vara av intresse. Dessa webbplatser och andra webbplatser som drivs eller underhålls av tredje parter drivs eller underhålls av organisationer över vilka Stibo system inte har någon kontroll, och Stibo Systems friskriver sig uttryckligen från innehåll, information, länkar och andra föremål, noggrannheten och fullständigheten av informationen och kvaliteten på produkterna eller tjänsterna som tillgängliggörs eller annonseras på dessa tredjepartswebbplatser. Stibo Systems varken kontrollerar, stöder, främjar eller har någon anknytning till någon webbplats om inte uttryckligen annat anges häri.


ENDAST INFORMATIONSÄNDAMÅL
Informationen på denna webbplats är endast för informationsändamål. Ingen information, tjänst eller material som tillhandahålls av eller genom denna webbplats ska tolkas eller uppfattas som råd eller rekommendationer. Åsikter där de uttrycks kan ändras utan föregående varsel. Talen och priserna som visas på webbplatsen anges i USD.


WEBBPLATSENS INNEHÅLL
Du får inte rama in, spela in, samla in data eller skapa hypertext eller andra länkar eller anslutningar till någon del av webbplatsen eller innehållet utan att på förhand ha Stibo Systems skriftliga samtycke. Stibo Systems strävar efter att hålla innehållet och annat material säkert, på och genom webbplatsen uppdaterad, men Stibo Systems ansvarar inte för eventuella fel eller utelämningar i innehållet i annat material. Stibo Systems ansvarar inte för noggrannheten eller fullständigheten för information, text, grafik, former, länkar, annonser eller andra föremål som finns på webbplatsen. Stibo Systems kan när som helst göra förändringar av innehållet, webbplatsen eller produkterna och tjänsterna som tillgängliggörs i anslutning till webbplatsen, med eller utan föregående varsel, och åtar sig inte någon skyldighet om att uppdatera några av dessa föremål.

KOMMUNIKATION MED WEBBPLATSEN
Stibo Systems välkomnar din feedback och dina förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster, produkter och webbplatsen. Genom att skicka in förslag, information, material eller annat innehåll (gemensamt ”användarinnehållet”) till Stibo Systems, ger du automatiskt Stibo Systems royaltyfri, evig, oåterkallelig, överförbar, icke-exklusiv rätt och licens att använda, kopiera, förändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera, återdistribuera, överföra, presentera och visa sådant användarinnehåll (delvis eller i sin helhet) i hela universum och innefatta det i andra arbeten oavsett form, media eller tekniker, nu kända eller utvecklade senare, för hela perioden sådana rättigheter kan finnas i sådant användarinnehåll, utan någon kompensation. Därför får det inte finnas några företagshemligheter eller konfidentiell information i användarinnehållet. Dessutom får Stibo Systems fritt använda idéer, koncept, sakkunskaper, tekniker och förslag i all kommunikation du skickar till denna webbplats oavsett ändamål, inklusive, men inte begränsat till att skapa och marknadsföra produkter och tjänster med sådan information.

INTEGRITETSPOLICY
Stibo Systems har en integritetspolicy där det beskrivs vilken typ av information vi samlar in om besökare, hur vi använder sådan information och åtgärderna vi vidtar för att skydda denna information. Klicka här för att se integritetspolicyn, som innefattar dessa villkor genom hänvisning, som anges till fullo häri. Observera att sekretessen för alla kommunikationer och material som överförs till Stibo Systems via denna webbplats eller e-postadress inte kan garanteras,, inklusive, t.ex. personlig information som din adress och ditt namn. Eller så kan du kontakta Stibo Systems.

SÄKERHETSINFORMATION
Webbplatsen och informationen på denna utgör inget erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande för köp eller försäljning av några värdepapper. Webbplatsen kan innehålla information och pressmeddelanden om Stibo Systems, och även om denna publicerades i god tro vid datumet den förbereddes, friskriver sig Stibo Systems från skyldigheter eller ansvar för att uppdatera sådan information. I den utsträckning som information anses vara ett ”framåtblickande påstående” som definieras enligt reglerna och bestämmelserna i Securities Act från 1933, i dess ändrade ordalydelse, sådan information avses passa in i begreppet ”safe harbor” för framåtblickande information och som omfattas av stora riskfaktorer som kan, men behöver inte, beskrivas häri.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR
WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET PÅ OCH TILLGÄNGLIGGJORT VIA WEBBPLATSEN SAMT TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA SOM ERBJUDS I SAMBAND MED DENNA, TILLGÄNGLIGGÖRS ENDAST I ”BEFINTLIGT SKICK”. ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. Stibo Systems GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER ANGÅENDE WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET PÅ OCH TILLGÄNGLIGGJORT VIA WEBBPLATSEN SAMT TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM ERBJUDS I SAMBAND MED DENNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, SOM UPPSTÅR FRÅN AFFÄRSSTRUKTUREN, ANVÄNDNING AV HANDEL OCH ANNAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM MARKNADSMÄSSIG KVALITET, NOGGRANNHET, TITEL, KVALITET, SYSTEMINTEGRATION OCH ICKE-INTRÅNG. ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV Stibo Systems ELLER PÅ ELLER I ANSLUTNING TILL WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS MED ALLA FEL, OCH HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING ÅLIGGER DIG.

Stibo Systems kan inte hållas till ansvar för några direkta, särskilda, indirekta, oförutsedda, påföljande, typiska, icke avtalsenliga eller bestraffande skador oavsett slag, inklusive, men inte begränsat till förlorade inkomster eller förlorad lönsamhet som kan härstamma från användning av åtkomst eller bristande möjlighet att använda webbplatsen, innehåller eller produkter eller tjänster anknutna till dem, oavsett rättsperspektiv, om någon part inte informerats om möjligheten eller sannolikheten för sådana skador, och även om de korrigerande åtgärderna som vanligtvis finns tillgängliga misslyckas att uppfylla sitt primära syfte. Under inga omständigheter kommer Stibo Systems totala ansvar gentemot dig i samband med, baserat på eller som uppstått från webbplatsen eller din användning av webbplatsen överstiga 100 USD. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, och därför kanske vissa delar av begränsningarna ovan inte gäller dig. I sådana jurisdiktioner är Stibo Systems ansvar i största möjliga mån som lagen tillåter.