Stibo Systems - The Master Data Management Company

Integritetspolicy

Stibo Systems värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vad vi samlar in och hur vi använder, lämnar ut, överför och lagrar personuppgifter.

STIBO SYSTEMS ADRESS
Stibo Systems Global Headquarters
Axel Kiers Vej 11
DK-8270 Højbjerg

Hitta alla våra kontor

Om du vill skicka en fråga om integritet eller säkerhet, fyll i formuläret på denna sida.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN
Stibo systems och dess dotterbolags och filialers (tillsammans kallade ”Stibo Systems) mål är att ge dig en personlig internetupplevelse som tillhandahåller den information, de resurser och de tjänster som är mest relevanta och till hjälp för dig. För att uppnå detta mål kan vi samla in personuppgifter under dina besök för att förstå vad som skiljer dig från våra andra enskilda användare. I denna integritetspolicy beskrivs hur Stibo Systems genomför informationsinhämtning och -spridning i anslutning till www.stibosystems.com och alla andra www-sidor som ägs eller drivs av Stibo Systems (tillsammans kallade ”webbplatsen”)


UPPGIFTER OM SLUTANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSEN
Uppgifter skapas när du surfar på Stibo Systems webbplats eller skickar in formulär och ger ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev eller andra former av kommunikation. Listan nedan visar typerna av personuppgifterna som loggas eller skickas till Stibo Systems när du använder webbplatsen.

 • IP- eller MAC-adress.
 • Besökstid och referensplats (t.ex. webbplatsen eller en sida som länkade till Stibo Systems sida).
 • Webbinformation, statistikdata och aggregerade data för dina besök på sidan.
 • Webbläsar- och enhetsinformation.
 • Information om samtycke skickas in genom webbplatsen.
 • När du skickar in ett formulär online erhåller vi informationen du tillhandahåller. Vanligtvis innehåller denna ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel och företaget du representerar.


VI ANVÄNDER DENNA INFORMATION FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL

 • För att anpassa din erfarenhet på vår webbplats och ge dig relevant information.
 • För att kontinuerligt optimera och förbättra vår webbplats baserat på informationen och återkopplingen från dig och din aktivitet på webbplatsen.
 • För att hantera samtycken och prenumerationer i våra e-postlistor.
 • För att svara på förfrågningar som vi får via webbplatsen.


RÄTTSLIG GRUND
Vid behandling av personuppgifter är den rättsliga grunden antingen ditt samtycke eller ett legitimt intresse. Det kan också förekomma fall där behandling av din information är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är en part, eller för att kunna genomföra steg på din begäran före vi ingår ett avtal, jfr. GDPR art. 6(1)(a)-(b)-(f).

Vi behandlar personlig information i vissa legitima affärssyften, som omfattar något eller allt av följande:

 • där behandlingen gör att vi kan förbättra, förändra, personanpassa eller på annat sätt förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra kunder.
 • för att förbättra vår förståelse om hur folk använder vår webbplats.
 • att utvärdera effekterna av marknadsföringskampanjer och reklam.

Vi värdesätter dina uppgifter och respekterar din integritet. Vid behandling baserad på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom uppsägningsfunktionen som du hittar längst ner på all marknadsföringskommunikation eller så kan du klicka på denna länk och använda vårt kontaktformulär. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av behandlingen från före tillbakadragandet.


TREDJE PARTER
Stibo Systems varken säljer, handlar med eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till opålitliga tredje parter. I de flesta fall använder vi anonyma uppgifter i vår webbplats analysplattformar. Ibland kan personuppgifter, t.ex. IP-adresser, samlas in från Stibo Systems webbplats och delas med betrodda tredje parter för att hjälpa till med den löpande verksamheten och förbättra vår webbplats.

För dessa ändamål lämnar vi ut uppgifter om IP-adresser, Mac-adresser och annan identifierbara uppgifter om enheter som används för att använda vår webbplats. Vissa av dessa tjänster, se listan nedan, baseras i USA som EU:s dataskyddsstyrelse har bedömt att ha implementerat tillräcklig dataskyddslagstiftning i relation till EU:s dataskyddslagstiftningsstandard i andra länder utanför EU/EES. Men de USA-baserade tredje parter som Stibo System anlitar kommer att antingen vara självcertifierade enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA eller uppfylla standardavtalsklausulerna för att leva upp till kraven på ett land utanför EU/EES.

Personuppgifter kommer endast att delas på behovsbasis och endast med pålitliga tredje parter som är avtalsmässigt bundna att hålla alla personuppgifter konfidentiella och uppfylla kraven och skyldigheterna för att vara personuppgiftsbiträde.

Vi använder följande tjänster och cookies från pålitliga tredje parter:

Google Analytics: För webbplats och användarstatistik

HotJar: För avancerad användarstatistik och feedback

Wistia: För videoanalyser

Hubspot: För hantering av samtycken, webbplatsanalys och prenumerationer

Salesforce: För hantering av kundrelationer

Communigator: För företags IP-information

PathFactory: För innehållsanalyser

LAGRINGSTID
Vi håller uppgifter om kunder, partners och entreprenörer i filer i vårt CRM-system under perioden då vi har en affärsrelation med dig eller bolaget du representerar. Vi lagrar information fram tills det inte längre finns något affärsändamål för att behålla relationen eller om du ber oss radera den, om vi inte har en rättslig skyldighet att fortsätta lagra informationen.

Jobbansökningar som inte resulterar i anställning hos Stibo Systems kommer att raderas senast 6 månader efter att de mottagits. Undantag görs då en ansökande har gett samtycke för Stibo Systems att behålla informationen för framtida jobbmöjligheter t.ex. för att ha ett register över jobbsökande.

HUR INFORMATIONEN SKYDDAS
Stibo Systems har implementerat säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig utlämning av eller åtkomst till personuppgifter. Till exempel om webbplatsens serverhotell är utanför verksamhetsområdet i en säker anläggning, där endast viss personal har åtkomst. Servern har även brandväggar som är utformade från att skydda webbplatsen från obehörig åtkomst och upptäcka intrång. All fjärråtkomst kräver lösenord och webbläsarsäkerhet. Men observera att sekretessen för alla kommunikationer och material som överförs till eller från Stibo Systems via denna webbplats eller e-postadress inte kan garanteras. Därför ansvarar inte Stibo Systems för säkerheten av information som överförs via internet. För mer privat kommunikation kan du kontakta Stibo Systems.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Webbplatsen kan även innehålla länkar till andra webbplatser eller reklam för eller placerade av tredje parter. Om du öppnar en webbplats från en tredje part från webbplatsen, kommer all information du lämnar ut på den webbplatsen inte att omfattas av denna integritetspolicy. Stibo Systems ansvarar inte för integritetsskyddsrutiner från sådana webbplatser, annonsörer eller tredje parter, eller för innehåll på sådana webbplatser eller annonser. Det är möjligt att dessa länkar eller reklam, kan användas av tredje parter eller andra för att samla in personlig eller annan information om webbplatsens besökare. Stibo Systems ansvarar inte för integritetsskyddsrutiner från sådana webbplatser, sådana tredje parter, eller för innehåll på sådana webbplatser. Stibo Systems kontrollerar inte dessa tredje parters användning av cookies, informationsinsamling och hur de hanterar sådan information. Det är helt och hållet ditt ansvar att granska och förstå integritetsskyddsrutinerna och policyerna på sådana webbplatser och från dessa tredje parter.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt till åtkomst av dina personuppgifter, som vi behandlar och lagrar om dig, med vissa lagstadgade undantag.

Dessutom har du rätt att motsätta dig insamling och ytterligare behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till rättelse av dina personuppgifter eller kräva att du begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

På din begäran kommer vi att radera personuppgifterna som vi har registrerat om dig utan onödigt dröjsmål, om vi inte kan fortsätta att behandla dem på annan rättslig grund, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att försvara oss mot ett rättsligt anspråk eller svara på en begäran från dig.

Under vissa omständigheter kan du även begära att vi tillhandahåller dig en översikt av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och begära att vi överför sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du önskar att utöva dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor om Stibo Systems insamling och behandling av dina personuppgifter, kontakta oss genom att klicka på denna länk och fylla i kontaktformuläret.

Du kan när som helst framföra ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet.

EVENTS
Stibo Systems samlar in personuppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig till ett evenemang. Informationskategorierna kan omfatta: namn, titel, företags-e-post, företagets namn och preferenser som matpreferenser och intressen/föredragen session/spår på evenemanget. Vi använder information för vilken vi har ett legitimt intresse: organisera/planera evenemanget, tillhandahålla bekräftelse och relevant information om evenemanget vad gäller våra produkter och tjänster. Vid dessa evenemang, oavsett om de är fysiska eller virtuella, kan vi överföra insamlade personuppgifter till sponsorer, som kan använda denna information för marknadsföringsändamål.

PASSERKORTSSKANNING VID EVENTS
Vid vissa evenemang kommer Stibo Systems att tillhandahålla RFID-passerkort till deltagarna. Detta gör att deltagarna kan få sitt passerkort skannat för att ge sitt samtycke för att erhålla uppföljande kommunikation angående evenemanget/sessionerna/produkterna eller tjänsterna. Observera att detta är ett tillval och alla deltagare kan neka att få sitt passerkort skannat.

STIBO SYSTEMS RÄTT ATT ÄNDRA DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy till följd av större lagändringar, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner samt för att förbättra webbplatsen.