Stibo Systems - The Master Data Management Company

Bruksvilkår

Takk for at du besøker dette nettstedet til Stibo Systems (nettstedet på www.stibosystems.com og alle andre nettsteder som eies eller drives av Stibo Systems, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper omtales til sammen som "nettstedet"). Følgende vilkår ("vilkår") styrer bruken din av dette nettstedet. Ved å gå inn på, se eller bruke innholdet, materialet eller tjenestene som er tilgjengelige via dette nettstedet, angir du at du har lest og at du forstår disse vilkårene, og at du er enig i dem og akter å være juridisk bundet av dem. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, får du ikke tillatelse til å bruke dette nettstedet, og du bør forlate det umiddelbart.

EIENDOMSRETTIGHETER
Stibo Systems, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (til sammen omtalt som "Stibo Systems") eier eller lisensierer dataene, innholdet, grafikken, skjemaene, utformingen og annet materialet på dette nettstedet ("innholdet") samt utvalget, koordineringen, arrangementet, organiseringen og styrkingen av innholdet (også "innholdet") av dette nettstedet. Hvis ikke noe annet er angitt, eies eller lisensieres dette nettstedet og innholdet av Stibo Systems og beskyttes av USAs lov om opphavsrettigheter. Bruk, gjengivelse eller distribusjon av dette nettstedet eller innholdet uten Stibo Systems' skriftlige forhåndssamtykke er forbudt, bortsett fra at du imidlertid kan laste ned én midlertidig kopi av dette materialet på én enkelt datamaskin, og du kan skrive ut én kopi av dette materialet til eget bruk for å lese om, evaluere eller anskaffe Stibo Systems' eller dets lisenshaveres eller lisensgiveres tjenester eller produkter hvis du inkluderer en komplett kopi av disse vilkårene.

VAREMERKER
Alle varemerker, servicemerker og logoer ("merkene") som vises på nettstedet, eies av Stibo Systems eller dets lisensgivere. Merker som ikke eies av Stibo Systems, tilhører sine respektive eiere, som kan eller ikke kan være tilknyttet, forbundet med eller sponset av Stibo Systems. Bruk eller misbruk av disse merkene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Stibo Systems eller den respektive merkeeieren er uttrykkelig forbudt. Merkene kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller noen tjeneste som ikke tilhører Stibo Systems, på noen måte som kan skape forvirring blant kundene om kilden eller sponsoren, eller på noen måte som injurierer, sverter, utvanner eller diskrediterer Stibo Systems. Videre tilhører merkene som brukes på dette nettstedet, sine respektive eiere, og ingen omtale på dette nettstedet skal tolkes som noen tvil om det nevnte merkets status eller eierskap. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er reservert.

ANDRE NETTSTEDER
Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde lenker til andre nettsteder på Internett til nytte for brukere med tanke på å finne informasjon, produkter eller tjenester som kan være av interesse. Disse nettstedene og alle andre nettsteder som drives eller opprettholdes av tredjeparter, drives eller opprettholdes av organisasjoner som Stibo Systems ikke har noen kontroll med, og Stibo Systems frasier seg uttrykkelig alt ansvar for innholdet, informasjonen, lenkene og andre artikler, nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen og kvaliteten på produktene eller tjenestene som gjøres tilgjengelig eller annonseres på disse tredjepartenes nettsteder. Stibo Systems kontrollerer ikke, godkjenner ikke, fremmer ikke og har ingen tilknytning til noe annet nettsted hvis ikke det er uttrykkelig oppgitt her.

BARE TIL INFORMASJONSFORMÅL
Informasjonen på dette nettstedet er bare til informasjonsformål. Ingen informasjon, ingen tjenester og intet materiale som tilbys av eller via dette nettstedet, skal tolkes som eller forstås som råd eller anbefalinger. Meninger, der og når de uttrykkes, kan endres uten varsel. Tall og priser som vises på nettstedet, er angitt i USD.

INNHOLD PÅ NETTSTEDET
Du kan ikke strukturere, gripe, hente inn, samle inn eller skape hypertekst eller andre lenker eller forbindelser til noen del av nettstedet eller innholdet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Stibo Systems. Mens Stibo Systems prøver å holde innholdet og annet materiale på, i og via dette nettstedet oppdatert, er ikke Stibo Systems ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet eller i annet materiale. Stibo Systems er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen, teksten, grafikken, skjemaene, lenkene, annonsene eller noe annet som finnes på dette nettstedet. Stibo Systems kan foreta endringer av innholdet, dette nettstedet eller av produktene eller tjenestene som gjøres tilgjengelig i forbindelse med dette nettstedet når som helst, med eller uten varsel og har ingen forpliktelse til å oppdatere noe av dette.

KOMMUNIKASJON MED NETTSTEDET
Stibo Systems vil gjerne ha tilbakemeldinger og forslag til hvordan våre tjenester, produkter og dette nettstedet kan forbedres. Ved å overføre forslag, informasjon, materiale eller annet innhold (til sammen omtalt som "brukerinnhold") til Stibo Systems gir du automatisk Stibo Systems avgiftsfri, evig, ugjenkallelig, overførbar, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, skape avledede arbeider av, distribuere, omdistribuere, sende, utføre og vise slikt brukerinnhold (helt eller delvis) over hele universet og å integrere det i andre arbeider i alle former, medier eller teknologier som er kjent nå eller som kan utvikles senere, i hele perioden for alle rettigheter som kan finnes til slikt brukerinnhold, uten kompensasjon. I henhold til dette må brukerinnholdet ikke inneholde eierinformasjon eller konfidensiell informasjon. Videre kan Stibo Systems fritt bruke alle idéer, konsepter, kunnskaper, teknikker og forslag som finnes i meddelelser du sender til dette nettstedet uansett i hvilken hensikt, inkludert, men ikke begrenset til, å skape og markedsføre produkter eller tjenester som bruker slik informasjon.

PERSONVERNERKLÆRING
Stibo Systems har en personvernerklæring som formidler den informasjonen vi samler inn om besøkende, hvordan vi bruker slik informasjon og det vi gjør for å sikre slik informasjon. Klikk her for å se personvernerklæringen, som er integrert i disse vilkårene ved henvisning, som om den var å finne i sin helhet her. Vær oppmerksom på at fortroligheten i meddelelser eller materiale som sendes til Stibo Systems via nettstedet eller e-post på Internett, ikke kan garanteres, for eksempel inkludert personopplysninger som din adresse eller ditt navn. Du kan ellers kontakte Stibo Systems.

INFORMASJON OM VERDIPAPIRER
Dette nettstedet og informasjonen på det utgjør ikke noe tilbud eller noen oppfordring om å tilby kjøp eller salg av verdipapirer. Dette nettstedet kan inneholde informasjon og pressemeldinger om Stibo Systems, og selv om denne informasjon ble antatt å være nøyaktig da den ble utarbeidet, vil Stibo Systems frasi seg enhver plikt eller forpliktelse til å oppdatere slik informasjon. I den grad at noe informasjon anses å være en "fremtidsrettet uttalelse" som definert i reglene og forskriftene for verdipapirloven av 1933, med endringer, er slik informasjon ment å være innenfor "den trygge havnen" for fremtidsrettet informasjon og er gjenstand for vesentlige risikofaktorer som kan eller ikke kan være formidlet her.

FRASKRIVELSE AV GARANTI OG ANSVAR
DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET SOM FINNES PÅ DET OG SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA DETTE NETTSTEDET, OG DE TJENESTENE OG PRODUKTENE SOM TILBYS I FORBINDELSE MED DET, GJØRES KUN TILGJENGELIG PÅ "SOM DET ER"-BASIS. BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET SKJER HELT PÅ EGEN RISKO. Stibo Systems FREMSETTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, OG FRASKRIVER SEG HERMED ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, MED HENSYN TIL DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET SOM FINNES PÅ DET OG SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA DETTE NETTSTEDET, OG DE TJENESTENE OG PRODUKTENE SOM TILBYS I FORBINDELSE MED DET, EKSPLISITT OG IMPLISITT, SKRIFTLIG OG MUNTLIG, SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED SALG, UTFØRELSE, PRAKSIS OG PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, NØYAKTIGHET, EIENDOMSRETT, KVALITET, SYSTEMINTEGRASJON OG UTEN OVERTREDELSE. ALL INFORMASJON SOM GIS AV Stibo Systems ELLER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, GIS MED ALLE EKSISTERENDE FEIL, OG HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, RESULTAT, NØYAKTIGHET OG UTFØRELSE, LIGGER HOS DEG.

Stibo Systems skal ikke være ansvarlig for noen direkte, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader, ingen følgeskader, ingen skader som medfører erstatning, ingen skader utenfor en kontrakt og ingen skader som medfører straffeerstatning av noe som helst slag, inkludert og uten begrensning, tapte inntekter eller tapt fortjeneste som kan skyldes eller skyldes bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, innholdet eller produktene eller tjenestene forbundet med det, uansett juridisk teori, enten om eller ikke en part hadde blitt informert om muligheten eller sannsynligheten for slike skader, og selv om rettsmidlene som ellers står til rådighet, svikter sitt essensielle formål. Under ingen omstendighet vil det samlede ansvaret til Stibo Systems overfor deg i forbindelse med, basert på eller som oppstår i og med dette nettstedet eller din bruk av det, overstige USD 100. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av ansvaret for følgeskader eller tilfeldige skader, og derfor kan det hende at noen deler av den ovenstående begrensningen ikke gjelder deg. I slike jurisdiksjoner er ansvaret til Stibo Systems begrenset til det største omfanget som loven tillater.