Stibo Systems - The Master Data Management Company
Stibo Systems - The Master Data Management Company

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van deze Stibo Systems website (de site  www.stibosystems.com en alle andere websites die eigendom zijn van, of beheerd worden door, Stibo Systems, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen worden gezamenlijk de "Site" genoemd). De volgende bepalingen en voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Door het openen, bekijken of gebruiken van de inhoud, het materiaal, of de services die beschikbaar zijn op of via deze Site, geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u hiermee instemt en hier wettelijk aan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, krijgt u geen toestemming om deze Site te gebruiken en dient u onmiddellijk af te sluiten.

EIGENDOMSRECHTENS
Stibo Systems, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Stibo Systems"), bezitten of licentiëren de data, inhoud, grafische afbeeldingen, formulieren, illustraties en ander materiaal voor deze Site (de "Inhoud"), evenals de selectie, coördinatie, regeling en organisatie en verbetering van de Inhoud (ook de "Inhoud") voor deze Site. Behalve zoals aangegeven, zijn deze Site en inhoud eigendom van, of in licentie van Stibo Systems, en beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Elk gebruik, reproductie of distributie van deze Site of inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibo Systems, is verboden, behalve dat u één tijdelijke kopie van deze materialen op één enkele computer mag downloaden en dat u één exemplaar van deze materialen voor uw eigen gebruik mag afdrukken, bij het leren kennen, evalueren of verwerven van diensten of producten van Stibo Systems of haar licentienemers of licentiegevers, op voorwaarde dat u een volledige kopie van deze Algemene voorwaarden opneemt.

MERKEN
Alle handelsmerken, service merken en logo's (de "Merken") die op de Site verschijnen, zijn eigendom van Stibo Systems of zijn licentiegevers. Merken die geen eigendom zijn van Stibo Systems, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet aangesloten zijn bij, verbonden zijn aan, of gesponsord worden door Stibo Systems. Gebruik of misbruik van deze merken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibo Systems of de eigenaar van het betreffende Merk, is uitdrukkelijk verboden. Merken mogen niet worden gebruikt in relatie tot een product of dienst die geen eigendom is van Stibo Systems, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten over bron of sponsoring, of op een manier die voor Stibo Systems nadelig is, die Stibo Systems aantast, schaadt of in diskrediet brengt. Verder zijn de merken die op deze Site worden gebruikt eigendom van hun respectievelijke eigenaren en elke vermelding op deze Site mag niet worden opgevat als een uitdaging voor de status of het eigendom van het Merk. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

ANDERE SITES
Deze Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere internetwebsites om gebruikers te helpen bij het lokaliseren van informatie, producten of diensten die van belang kunnen zijn. Op deze sites en alle andere sites die beheerd of onderhouden worden door derden, heeft Stibo Systems geen controle.  Stibo Systems wijst dan ook nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, informatie, links en andere items, de juistheid en volledigheid van de informatie en de kwaliteit van producten of diensten die beschikbaar worden gesteld of geadverteerd op deze sites van derden. Stibo Systems heeft geen controle over andere websites, zal deze niet onderschrijven of promoten, en heeft geen enkele betrokkenheid, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

ALLEEN INFORMATIEDOELEINDEN
De informatie op deze Site is puur voor informatieve doeleinden. Geen enkele informatie, dienst of materiaal aangeboden door of via deze Site moet worden opgevat als advies of aanbevelingen. Adviezen, waar en wanneer deze worden uitgedrukt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De cijfers en prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn genoteerd in Amerikaanse dollars.

INHOUD VAN DE SITE
U mag geen hypertext of andere links of verbindingen naar enig deel van de Site of Content plaatsen, vastleggen, gebruiken, verzamelen of creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibo Systems. Hoewel Stibo Systems ernaar streeft om de Inhoud en andere materialen op, in, en via deze Site up-to-date te houden, is Stibo Systems niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de Inhoud of andere materialen. Stibo Systems is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische afbeeldingen, formulieren, links, advertenties of andere items op deze Site. Stibo Systems kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de Inhoud, in deze Site of in de producten of diensten die beschikbaar worden gesteld in verband met deze Site, met of zonder kennisgeving, en verplicht zich niet tot het updaten van deze items.

COMMUNICATIE MET DE SITE
Stibo Systems staat open voor uw feedback en suggesties ten aanzien van het verbeteren van onze diensten, producten en deze Site. Door het verzenden van suggesties, informatie, materiaal of andere inhoud (gezamenlijk "Gebruikersinhoud") aan Stibo Systems, verleent u Stibo Systems automatisch het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve recht en de licentie om dergelijke gebruikerscontent waar dan ook in het universum (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren, te (her)distribueren, te verzenden, uit te voeren en weer te geven, en om het op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie bekend of later ontwikkeld voor de volledige duur van eventuele rechten die mogelijk bestaan ​​in dergelijke Gebruikerscontent, zonder enige vergoeding. Gebruikersinhoud mag daarom geen eigendomsrechtelijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Verder staat het Stibo Systems vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, technieken en suggesties te gebruiken die zijn vervat in berichten die u naar deze Site verzendt voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het maken en op de markt zetten van producten of diensten die dergelijke informatie gebruiken.

PRIVACYVERKLARING
Stibo Systems heeft een Privacyverklaring waarin wordt vermeld welke informatie wij over bezoekers verzamelen, hoe wij dergelijke informatie gebruiken en welke stappen wij nemen om dergelijke informatie te beveiligen. Klik hier om de Privacyverklaring te bekijken, die door deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden is opgenomen, alsof hierin volledig vermeld. Houd er rekening mee dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal verzonden aan Stibo Systems via de Site of via elektronische post over Internet niet kan worden gegarandeerd, inclusief bijvoorbeeld persoonlijke informatie als uw adres of naam. Als alternatief kunt u contact opnemen met Stibo Systems.

SECURITY INFORMATIE
Deze Site en de informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aankoop of verkoop van effecten. Deze Site kan informatie en persberichten over Stibo Systems bevatten en hoewel deze informatie kloppend werd geacht op de datum van opstelling, wijst Stibo Systems elke plicht of verplichting af om dergelijke informatie bij te werken. Voor zover informatie wordt beschouwd als een "toekomstgerichte verklaring" zoals gedefinieerd in de regels en voorschriften van de Securities Act van 1933, en gewijzigd, is dergelijke informatie bedoeld om te passen in de "veilige haven" voor toekomstgerichte informatie en is onderhevig aan materiële risicofactoren die hierin al dan niet worden vermeld.

AFWIJZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN EN BESCHIKBAARHEID VIA DEZE SITE, EN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE IN VERBAND HIERMEE WORDEN AANGEBODEN ZIJN ALLEEN BESCHIKBAAR GEMAAKT OP "AS IS" BASIS. HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. Stibo Systems GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES EN WIJST HIERBIJ ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET BETREKKING TOT DEZE SITE EN DE CONTENT OP EN BESCHIKBAAR VIA DEZE SITE, EN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DIT MIDDEL WORDEN AANGEBODEN, UITDRUKKELIJK EN STILZWIJGEND, SCHRIFTELIJK EN MONDELING, VOORTVLOEIEND UIT DE HANDEL, DE PRESTATIES, HET GEBRUIK VAN HET HANDELSVERKEER EN ANDERS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, EIGENDOM, KWALITEIT, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. ALLE DOOR Stibo Systems OF IN VERBAND MET DEZE SITE VERSTREKTE INFORMATIE IS INCLUSIEF ALLE FOUTEN, EN HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN LIGT BIJ U.

Stibo Systems is niet aansprakelijk voor enige directe, speciale, indirecte, incidentele, voortvloeiende, exemplarische, extra-contractuele of punitieve schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, verloren inkomsten of gederfde winst die kan of zal voortvloeien uit het gebruik van, toegang tot, of onvermogen om deze Site, de Inhoud of de daarmee verbonden producten of diensten te gebruiken, ongeacht de juridische theorie, of een partij al dan niet op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid van dergelijke schade, en zelfs als de remedies die anderszins beschikbaar waren, hun essentiële doel voorbij schieten. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Stibo Systems voor u in verband met, gebaseerd op, of voortkomend uit deze Site of uw gebruik van deze Site hoger zijn dan $100. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe en als zodanig is een deel van de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van Stibo Systems maximaal beperkt, zoals toegestaan ​​door de wet.